HVOR I KOMMUNEN FOREGÅR VÅRE TILBUD?

 • Kulturskolens hovedlokaler samt administrasjon er plassert på Melhus rådhus.
 • Kulturskolen gir i tillegg et stort desentralisert undervisningstilbud spredt over hele kommunen.
 • Noen av våre tilbud er pga sin egenart sentralisert. Dette gjelder i første rekke tilbud med lite elevgrunnlag samt tilbud som setter spesielle krav til utstyr og lokaliteter. Kontakt skolen for nærmere opplysninger!
 • Kulturskolen er en del av den kommunale virksomheten Kultur og fritid.

SAKSBEHANDLING / KLAGEADGANG

 • Klageadgang og saksbehandling går tjenestevei via elevens lærer og/eller rektor.

TILGJENGELIGHET

 • Undervisningen foregår på dag-/ettermiddagstid etter nærmere avtale mellom elev og den ansvarlige for undervisningen. Som regel er dette den enkelte lærer.
 • Besøksadresse for Kulturskolen i Melhus er Melhus rådhus.
 • Kontoret er åpent kl. 9.00-15.00.

KONTAKT SKJER TIL

 • Kulturskolens rektor: tlf 92087064.
 • Kulturskolens fagleder: tlf 47621727.
 • Kulturskolens administrasjon: kulturskolen@melhus.kommune.no
 • Dersom du har spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager, tar du kontakt med Kulturskolen så snart som mulig.

FORMÅL MED TJENESTEN:

 • Kulturskolen skal gi barn og unge mulighet til å utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger.
 • Gi barn og unge en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og et godt grunnlag for eventuelt senere yrkesutdanning.
 • Kulturskolen skal støtte grunnskoler, barnehager og institusjoner samt lag og organisasjoner i deres arbeid med de estetiske fagene.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN:

 • Barn og ungdom fra fødsel og ut videregående skolealder.

LOVER OG REGLER:

 • Opplæringsloven
 • Betaling skjer i løpet av hvert semester. For oppdaterte priser se under fanen “Priser”.

HVA VI FORVENTER AV DERE SOM BRUKERE AV TJENESTEN

 • Eleven møter presis og godt forberedt til undervisningen.
 • Fravær fra undervisningen meldes til kulturskolelæreren.
 • Eleven beholder plassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse på www.speedadmin.dk
 • Skolepenger blir betalt. Manglende betaling kan føre til inkasso og eventuelt tap av elevplass.
 • Tilbakemeldinger- både på det som fungerer godt og det som må/bør forandres.
 • Foresatte har ansvar for å logge på vår webløsning på www.speedadmin.dk og sørge for at elevens kontaktinformasjon er korrekt. Påmelding til våre tilbud samt beskjed om å slutte skjer på det samme sted.
 • De foresatte er ansvarlig for å legge frem informasjon som gir eventuelle rettigheter til redusert skolepengekrav.

SPESIELLE TILPASNINGER AV SKOLEÅRET

 • Høstsemesteret for danseelevene varer frem til uke 5 på nyåret. Vårsemesteret starter i uke 6.
 • For en del av våre tilbud organiseres undervisningen i en noe kortere periode av semesteret. Dette gjelder for våre førskoletilbud, sirkus samt Visuelle kunstfag.
 • I perioder arbeides det i prosjekter. I disse periodene går ordinær undervisning ut.

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS:

 • Godt kvalifiserte pedagoger/kunstnere som setter eleven i sentrum.
 • Elevplass etter skriftlig, webbasert søknad. Hovedopptak skjer ved skolestart i august. Søkere som ikke får plass, blir stående på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser.
 • På musikkdisipliner foregår undervisningen individuelt eller i grupper. I tilfeller der elevene får individuell undervisning, har eleven krav på minimum 20 minutter opplæring i uken.
 • Når det gjelder de andre tilbudene, foregår undervisningen i grupper.
 • Ved sykdom skaffer kulturskolen vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, varsles eleven før undervisningen starter.
 • Dersom en elev mister mer enn tre undervisningstimer per semester på grunn av lærers fravær uten at det blir skaffet vikar, kan skolepengekravet etter søknad bli redusert i forhold til de antall undervisningstimer som går tapt.
 • For lengre tids sykdom (mer enn fire uker) og ved flytting fra bosted, kan skolepengekravet bli redusert i forhold til de antall undervisningstimer som går tapt. Forutsetningen for en slik reduksjon er at Kulturskolens administrasjon får beskjed om sykdom/flytting snarest mulig.
 • Undervisningen foregår i regelen ukentlig og følger grunnskolens skolerute.
 • Brukerne skal få tilbud om såkalte utviklingssamtaler minst én gang per skoleår – der elev, foresatt og lærer er til stede. Her er det bl.a anledning til å diskutere undervisningsplanen. På våre storgruppe-tilbud vil dette bli organisert tilpasset tilbudets art og organisering, f.eks som åpen dag.
 • Kulturskolen samarbeider med skoler, barnehager, institusjoner, lag og organisasjoner etter nærmere avtaler.

 

Omtaler av de enkelte undervisningstilbud finner du ved å trykke her:  UNDERVISNINGSTILBUD